تشریح معاونت امور گمرکی در خصوص ابهامات درخصوص چگونگی ترخیص کالاهای ممنوعه گروه های ۴ و ۲۷

تشریح معاونت امور گمرکی در خصوص ابهامات  درخصوص چگونگی ترخیص کالاهای ممنوعه گروه های ۴ و ۲۷

تشریح معاونت امور گمرکی در خصوص ابهامات درخصوص چگونگی ترخیص کالاهای ممنوعه گروه های ۴ و ۲۷

❌ کالاهای گروه ۴ رسوبی:

1️⃣ کالاهای گروه ۴ موجود در گمرکات که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و قبل یا بعد از ممنوعیت، منشأ ارز آنها مورد تأیید بانک قرار گرفته (کد رهگیری بانک دارند)، بدون قید زمانی، مشکلی برای ترخیص ندارند و صاحبان کالا با مراجعه به گمرکات می توانند نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند؛

2️⃣ برای کالاهای گروه ۴ دارای ثبت سفارش غیربانکی که دارای بارنامه یا قبض انبار قبل از ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ می باشند فراخوان صادر شد و صاحبان کالا اقدام به ارسال آمار کردند که این آمار به وزارت صمت ارسال شد؛ نهایتاً ترخیص کالاهای گروه ۴ دارای ثبت سفارش غیربانکی منوط به تمدید مصوبه هیأت وزیران است و اقدام دیگری از سوی گمرک متصور نیست.

❌ کالاهای گروه ۲۷ رسوبی:

درخصوص کالاهای گروه ۲۷ ، مشخصات کالاها از گمرکات و صاحب کالاها دریافت و به وزارت صمت ارسال گردید؛ وزارت صمت پس از بررسی این ثبت سفارش ها ، لیست کالاهایی که قابل ترخیص هستند را به گمرک و بانک مرکزی اعلام کرد.
اگر صاحبان کالاهای مندرج در لیست، کد رهگیری بانک را دریافت کنند می توانند نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند.

توجه:

ترخیص کالاهای گروه ۴ و ۲۷ با شرایط فوق در گمرکات در جریان هست و سایر صاحبان کالا نیز می توانند برای ادامه تشریفات و ترخیص کالای خود به شرح فوق اقدام کنند؛

تا ارائه کد رهگیری بانک برای ترخیص کالاهای گروه ۴ و ۲۷ ، هیچ اقدامی از سوی گمرک متصور نیست و حتی کالاهای مزبور، بدون کدرهگیری بانک، بصورت درصدی هم قابل ترخیص نمی باشند؛

گمرک ایران تمامی اقدامات فوق را در راستای کاهش رسوب کالاها و همچنین رعایت حقوق مکتسبه صاحبان کالا انجام داده و اقدام دیگری از سوی گمرک امکان پذیر نیست؛

اگر ردیف تعرفه کالایی، مطابق استنباط گمرک در یکی از گروه های ۴ و ۲۷ قرار گیرد، نیاز به ویرایش ثبت سفارش دارد و اقدامی تا ویرایش ثبت سفارش متصور نیست.

اگر کالای گروه ۴ و یا ۲۷ فاقد ثبت سفارش باشد، حتی اگر قبل از تاریخ ممنوعیت وارد کشور و گمرک شده باشد، به نظر نمی رسد ثبت سفارش جدیدی از سوی وزارت صمت صادر شود؛ صاحبان کالا اگر کالایشان مشمول مقررات متروکه نشده نسبت به مرجوع نمودن آن اقدام کنند.

مقررات فوق شامل خودروهای سواری که دارای مقررات خاص می باشد نمی شود (درخصوص خودروها هم فقط خودروهایی که دارای رأی برائت یا قرار منع تعقیب باشند، بدون قید زمانی ترخیص می شوند.)


  • کاربر:saba talebi
  • تاریخ ثبت :1400/03/18
  • فایل :ندارد