ثبت سفارش غیر بانکی(بدون انتقال ارز)

ثبت سفارش غیر بانکی(بدون انتقال ارز)

ثبت سفارش غیر بانکی(بدون انتقال ارز)

سلام.آیا ثبت سفارش غیر بانکی( بدون انتقال ارز ) تمدید میشود